Baranlaşarak Devrime Yürümek – Özgür Alçay

Birleşik Devrimin Önder Komutanı Baran Serhat

Tarihin bazı anları vardır ki, bahse konu olan zaman dilimi ve o zaman diliminde gerçekleşen eylemler kişilerle sembolleşir. İnsanın tarihi ilerleten öncü iradesiyle toplumsal maddi gerçek bu momentte üst üste düşer.

Her devrimci mücadelenin tarihinde olduğu gibi, yapıcıların ve genç komünistlerin öznel tarihinde de bu iç içe geçmenin sayısız örneğini görmek mümkün. Örneğin Şengül Boran ve Özgür Evrim Göçer, zaferler kazanmanın ve koparıp alma ruhunun sembolleri olarak komünist gençliğin prototipleri arasındadır. Suruç Şehitleri birleşik devrimin simgesi olur. Cebrail Günebakan önderleşmenin, Roza Renas sınırsız devrimciliğin temsilcisi olarak öne çıkar.

Türkiye-Kürdistan birleşik devriminin ve bu devrimin bağlandığı Ortadoğu devriminin komünist çizgideki gelişimini takip etmek isteyen herkes, devrimci durum ile devrimci iradenin bir komünist önder şahsında nasıl iç içe geçtiğini görecektir. Baran Serhat, ideolojik, politik, örgütsel ve askeri varlığıyla birleşik devrimin sembolü olmuştur. Onun devrimci yaşamı, gençlik mücadelesi içerisinde örgütlenen bir komünistin hangi süreçlerden geçerek  önderleşebileceğinin de yollarını gösterir.

Devrim Partisinin Sosyalist Yurtsever İradesi

Devrimci önderleri anlamak her şeyden önce onları var eden somut koşulları doğru kavramakla mümkün. Birleşik devrimin önder komutanı Baran Serhat’ı anlamaksa her şeyden önce onun bağlı olduğu komünist öncünün birleşik devrim görüş açısını anlamakla olanaklı.

“Marksist Leninist Komünistler”, en başından stratejilerinin odağına Kürdistan’da başlayan devrimimizi, birleşik bir çizgide Türkiye devrimi ile buluşturmayı koyar. Bunun gereği olarak “ezilen ulus devrimcilerinin” görevleri ile “ezen ulus devrimcilerinin” görevlerini Marksist Leninist bir formasyonla ayrıştırır. “Ezilen ulus devrimcileri”, faşist sömürgeciliğe karşı özgürlük mücadelesinin komünist öznesi olmayı hedefler. Bu bütünsel bir politik, askeri ve örgütsel varoluşu zorunlu kılar.

Baran Serhat, komünist öncünün Kürdistan çalışmasında görev aldığı andan itibaren bu devrimci perspektifi kendisinde somutlar. Devrimci çalışmanın bütününde bu çizgiyi hayata geçirmeye odaklanır. O, ufkunu bölgeye ve dünyaya yöneltmiş enternasyonalist niteliğinin yanı sıra “ezilen ulus devrimciliğinin” bütün gerekliliklerini yerine getiren  yurtsever bir önder olarak da öne çıkar. Bulunduğu alanda komünist öncünün kuvvetlerini de bu bakış açısıyla eğitir ve birleşik devrime hazırlar.

Özellikle belirtmek gerekir ki, “sosyalist yurtseverliğin” komünistlerin bir kazanımı olarak var edilmesinde aklı, yüreği ve eylemiyle yer alır. Bu kavramın kazanılmasında ve bir çizgi haline getirilmesinde sürükleyici güç odur. Bu yalnızca bir kavramsallaştırma ya da soyutlama değildir. Devrim partisini, Kürdistan Devrimi’ne ve dolaysızca Ortadoğu devrimine bağlayan stratejik nitelikli bir adımdır.

 

Çizgi Devrimciliğinin Önder Temsilcisi

Baran Serhat, kendi devrimciliğini inşa ederken ve devrimci görevleriyle ilişkilenirken, çok sevdiği ve her fırsatta alıntılar yaparak genç komünistlere yön verdiği Stalin’in temel görüş açısını kendisinde en yüksek disiplinle uygular. “Bir kere doğru çizgi tayin edildi mi her şeyi kadrolar belirler.“

Baran Serhat, çizginin tayin edilmesinde gösterdiği devrimci enerjiyi, bu çizginin politik ve örgütsel olarak var edilmesinde gösterir. Çok yönlü bir mücadele tarzıyla, sosyalist yurtseverliğin var edilmesinde önder bir pozisyonda durur. Bir partinin ihtiyaç duyacağı bütün mücadele başlıklarında politikalar üretir. Baran Serhat, mücadeleyi ilgilendirebilecek bütün gelişmelere kendisini adayan, adanmış devrimciliğini görev ve sorumluluklarının içerisinde oluşturan komutandır. Bir önder olarak, uygulayıcı olduğu kadar denetleyicidir.

Devrimin Toprağı, Devrimin Partisi, Devrimin Komutanı

Devrimin komutanı, Rojava Devrimi’ni zindanda, büyük bir coşku içerisinde karşılar. Yoldaşı Serkan Tosun’un şehadeti, onun işaret fişeğine dönüşür. Zaferler kuşağının önderi onun anısına bestelediği marşta, gidilmesi gereken yola ve politik çizgiye de işaret eder. “Serkan Serekaniye’ye gitti / Şehitlerin halayına girdi / Partinin bayrağını yükselti / Devrimin bayrağını yükseltti.

Baran Serhat, kendi ifadesiyle “zindandaki devrimci görevlerini” tamamladıktan sonra vakit kaybetmeksizin Rojava’ya, devrimin topraklarına koşar. Önünde zorlu ve tarihi görevler vardır. Faşist sömürgeciliğin desteklediği çetelerin Kobane saldırısı o günlerde başlar. Komünistler tereddütsüz savaş siperlerindeki yerini alır, Türkiyeli ve Kürdistanlı devrimcileri bu tarihi direnişte saf tutmaya davet eder. Komünist öncünün bu iradesi, Türkiyeli devrimcileri de harekete geçirir. Bireysel ya da örgütsel birçok kişi Kobane direnişinde yer alır. Baran Serhat, tüm bu sürecin örgütlenmesinde, politik ve askeri olarak kuvvetlerinin komutanı partisinin ise Rojava Temsilcisi’dir.

Baran Serhat, Rojava’nın bölgesel devrimin merkezi olacağını gören ve ona göre politika üreten önder bir kadrodur. Devrim partisinin Rojava’nın her cephesinde bayrağı dalgalanmışsa, onun Ortadoğu Devrimi’ne gidecek yolun kan ve barut içerisinden yaratılacağını biliyor olmasının payı büyüktür. Bu devrimci çabanın sonucu olarak devrim partisi, onun komutasında Şengal’e kadar uzanmış, bölgesel devrimci özne olarak varlığını kuvvetlendirmiştir.

O, komünist çizginin kararlı bir önderi olduğu kadar, birlik devriminin birleştirici ruhunu her devrimci eylemin içerisinde var etmeye çalışan komünist önderdir. Başta Türkiyeli devrimciler olmak üzere tüm dünya devrimcilerinin Rojava Devrimi’nde saf tutması, Ortadoğu’da devrimci sosyalist çizginin güç kazanması için Enternasyonal Özgürlük Taburu’nun kuruluş ve gelişiminin bütün aşamalarında sürükleyici güç olur, en yüksek sorumluluğu kendi üzerine alır.  Eğer, enternasyonal mücadele tarihinde Enternasyonal Özgürlük Taburu gibi onurlu bir sayfa açılmışsa, bu sayfanın yaratıcılarının en başında Baran Serhat’ın adı yazılı olacaktır.

O aynı zamanda Rojava Devrimi’ni Ortadoğu halklarına sahiplendirmeyi amaçlayan bir dizi kampanyanın yaratıcısıdır. Rojava halklarını, devrim saflarına kazanmak için komünist çizgide kararlı bir mücadele yürütür. Toplumsal inşa çalışmalarından, işgalcilerin göç politikalarını durdurmaya kadar üretilen birçok pratikte onun izleri belirgindir. Devrimin eksik bıraktığı boşlukları doldurmak için örgütlenen çalışmaların en önemli aklı olur.

Şehitlerin kanıyla yıkanan orak-çekiçli bayrak

Ortadoğu’da bulunan komünist parti ve örgütlerin bir kesimi, gerici bölge devletlerine yedeklenmiş, sömürgeci rejimlere soldan onay veren iktidar destekçisi pozisyondadır. Bu çerçevenin dışında kalan komünist parti ve örgütler ise anlamlı bir politik varoluş sergilemenin uzağına düşmüştür. Ancak komünist öncünün samimi devrimciliği ve komünist çizgideki ısrarı, bu duruma adeta neşter vurur. Baran Serhat, “Ortadoğu’da orak-çekiçli bayrağı şehitlerin kanıyla yıkadık.” der ve haklıdır. Kendisini sosyalist olarak tanımlayan kişi ve örgütler, partinin çekim merkezinde toplanmaya başlar.

Baran Serhat, kelimenin gerçek manasıyla ev ev, kişi kişi komünizmi örgütler. Üstlendiği zorlu ve merkezi görevlerin yanı sıra yaşlı genç demeden herkesle eğitim çalışması gerçekleştirir, komünist öncünün görüşlerini aktarır. Ortadoğu’daki ilerici kuvvetleri de partisinin etrafında daha önemlisi ise devrimin tarafında konumlandırmayı başarır. Bu amaçla sayısız girişimde bulunmuş, toplantılar örgütlemiştir.

Birleşik Devrimin Zaferi Baranlarla Yaratılacak

Türkiye-Kürdistan birleşik devrimi zafere ulaşıp, Ortadoğu devriminin kilidini açacaksa bu Türkiye ve Kürdistanlı devrimcilerin birleşik hareketini de zorunlu kılar. Komünist öncü bu zorunluluğu yıllar önce birleşik devrimci önderlik olarak formüle eder. Birleşik devrimin komutanı, kendisini bu görüş açısına yatırır. Bütün enerjisiyle, birleşik devrim hareketinin yaratılması için düşünsel ve pratik emeğini ortaya koyar. Özellikle Türkiyeli devrimci hareketlerin üzerine sinmiş bulunan grupçuluk hastalığıyla amansız bir mücadele yürütür. Birleşik devrimci hareketin özellikle politik askeri çıkışlar gerçekleştirmesinin koşullarını zorlar.  Devrimci hareketin birleşik örgütlülüğünün sağlanmasında partisinin bütün görüş açısını yetkince ve yaratıcı tarzda uygulayarak başarının kazanılmasında önemli pay sahibi olur.

Elbette Baran Serhat, burada yazılanlarla sınırlı değildir. O, politik, örgütsel, askeri ve ideolojik olarak, her yönüyle üzerine düşünülmesi ve öğrenilmesi gereken komünist bir önderdir. Bu satırlar birleşik devrimin önder gücü olarak Baran Serhat’ı anlama ve kavrama amacıyla sınırlandırılmıştır. Birleşik devrimin zaferine giden yolda komünist gençliğin görevi onun yolunu takip etmek ve “komünistlerin fideliğinde yeni Baran Serhat’lar” olmaktır.