Kitle Hareketinde Gerilla Tarzı

Lenin’in ifade ettiği gibi “Şimdi yeni bir mücadele dönemi içerisindeyiz” ve “ Her yeni mücadele içerisinden çıktığı safları şu ya da bu düzeyde dağıtarak gelişecektir.” Kitle hareketinde yaşanan değişim ve geriye çekiliş de bu nesnelliğin dolaysız sonucu olarak okunmalıdır. Ancak bu nesnellik kırılamaz ya da değiştirilemez cinsten değildir. Aksine somut durumu doğru kavramak, doğru politik ve örgütsel konumlanışı da beraberinde getirecektir.

Devrimci taktiğimiz : Aktif Savunma

Kitle hareketinde yaşanan geri çekilmeyi doğru kavramak gerekmektedir.Şu an için kitle hareketinin geriye çekilmesi bir yenilgi biçiminde olmamıştır. Safların tümden dağıtılması ve bozguna uğratılması söz konusu değildir. Karşı devrimin saldırganlığı, ezilenlerde biriken çelişkiyi ve potansiyeli ezebilecek kudreti gösterememiştir. Aksine kitle hareketi, büyük bir doğumun ön günlerindeki sancılı gerilimleri yaşamaktadır. Bu koşullar altında dönemin taktiği aktif savunma olmak zorundadır.

Aktif savunma, tırmanan devlet terörü karşısında devrimci-demokratik mevzilerin savunulması, geriye çekilen kitle hareketine moral verebilecek öncü çıkışların gerçekleştirilmesi, kitlelerde verili bulunan direnme eğiliminin örgütlenebileceği zeminlerin inşası ve de fırsat bulunan her anda faşizme siyasal darbeler indirilerek yeni güçlerin biriktirilmesi anlamına gelmektedir.

Direniş Eğilimini Örgütlemek İçin : Komiteler

İçerisinde bulunduğumuz anın en önemli politik görevi , ezilenlerin faşist saray darbesine karşı direnişini örgütleyebilmektir. Bu görev kitlelerin nezdinde “diktatörün durdurulması ve yenilgiye uğratılması” biçiminde somutlaştırılabilmelidir. Gençlik hareketi de kendi cephesinden bu temel görev ile en canlı ve yapıcı ilişkiyi geliştirmek zorundadır.

Komünist öncü, bu güncel göreve uygun düşen örgütsel biçim olarak “Birleşik Direniş Komiteleri(BDK)” formülasyonunu geliştirmiştir. BDK, her şeyden önce bir kitle organizsayonu olarak tarif edilmektedir. Devrimci-demokratik cephenin bütün kesimlerini ve tabanını kapsayabilecek ve bu zeminde direniş pratiği sergileyebilecek bir örgütsel şemadır.

BDK’lere dayanılarak geliştirilecek kitle çizgisi, bir nevi kitle hareketinde gerilla tarzını hayata geçirecektir. Yani olanaklı olan bütün biçimlerde “küçük ama etkili” politik vuruşlar gerçekleştirecek, karşı devrimin hegemonyasını zayıflatacaktır. Bu eylemlerin güçlü bir politik karakteri vardır. Yaratılacak olan direniş ölçüleri, devrimci demokratik cepheye moral kazandıracak, kitlelerdeki direniş eğilimini güçlendirecektir. Gençlik hareketi, bu örgütsel şemayı nasıl ve ne şekilde inşa edeceği yönündeki tartışmalarını güçlendirmek ve pratik cevaplar üretmek
durumundadır.

Kitle Hareketinde Gerilla Tarzı

BDK’lere dayanan kitle hareketinin tarzının gerilla tarzı olacağını belirtmiştik. Özellikle Sosyalist Gençlik, son bir yıllık pratiğinde bu tarzı sıklıkla uygulamış ve bir bakıma komünist öncünün yaratmak istediği yeni tarza hızlıca uyum gösterebilmiştir.

Kitle hareketinde gerilla tarzı, insiyatifin devrimci-demokratik güçlerde olduğu ve karşı devrimin hegemonyasını beklenmedik zaman ve mekanda parçalayabilecek kapasiteye sahip olan bir tarzdır. Karşı devrimin oluşturmaya çalıştığı “direnilemez” düşüncesine küçük gedikler açarak ilerleyebilecek olan gerilla tarzı, yüksek politik etki yapabilecek kapasiteye sahiptir.

Bu tarz, kimi zaman otoyolların trafiğe kapatılması, kimi zaman şimşek eylemleri olarak adlandırdığımız yol kesme eylemlerinin gerçekleştirilmesi, kimi zaman da engellenmesi mümkün olmayan ajitasyon-propoganda faaliyetleri ile kendini gösterecektir.

Polis işgali altında bulunan üniversitelerde asılan bir pankart, yasaklı bir meydanda yapılan özgür gösteriler, bu tarzın en bilindik örnekleri olarak gösterilebilir. Nasıl ki gerilla ssavaşı öz olarak “yıpratma savaşı” ise bu tarz da süreklilik ve yaygınlık kazandığı ölçüde faşist saray darbesini yıpratacaktır.

Ancak kitle hareketi gerilla tarzı ,yalnızca fiili meşru ya da benzeri eylemliliklere indirgenemez. Bu tarz en geniş kitle içerisinde hareket ederek, bu kitleyi örgütleyerek aynı zamanda faşizme karşı öncü çıkış ve direniş pratiklerinin de sergilendiği, esnek biçimleri içerisinde barındıran bir tarzdır. Basitten karmaşığa doğru gelişen, topyekun direniş biçimidir.

Gençlik, bütün bu görevleri en hızlı biçimde hayata geçirebilecek kuvvettir. Şu ana kadar sürece işaret fişeği olmayı başarabilecek biçimler gençlik tarafından hayata geçirilmiştir. Liseler ve üniversitelerden başlayarak emekçi semtlerin bu bakış açısı ile yeniden örgütlendirilmesi zorunluluktur. Genç kadın hareketinin bağrında yatan militanlık, bu süreci karşılayabilecek bir özne olarak genç kadınlara işaret etmektedir. Kazanılacak olan yeni ve taze kuvvetler bir kaldıraç misali gelişimimizi hızlandıracaktır.